Způsob zpracování osobních údajů (GDPR)

  Na základě naší obchodní spolupráce (využitím kontaktního formuláře na webových stránkách) či na základě osobního obchodního jednání udělujete společnosti At the Blue Duckling, spol. s r.o. IČO 069 458 56 (dále jen „Naše společnost“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

 • 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
 • Vaše osobní údaje, jež společnost AT THE BLUE DUCKLING získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností AT THE BLUE DUCKLING, jako dodavatelem, nebo na základě obchodního jednání. Jedná se o zejména osobní údaje 1. – 5., níže uvedené. Tyto údaje budou použity za účely definovanými v bodě 2.

  • jméno a příjmení;
  • adresa bydliště, případně kontaktní adresa;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní kontakt;
  • IP adresa.
 • 2. Účel zpracovávání osobních údajů
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány za těmito účely:

  • k marketingovým účelům společnosti AT THE BLUE DUCKLING; tj. zejména za účelem zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách formou zasílání newsletterů či v rámci emailové komunikace
  • za účelem uskutečnění rezervace v našich restauracích U Modré kachničky a dále zpracováním objednávek/rezervací na kurzech vaření pořádaných restaurací
 • 3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat
 • Společnost AT THE BLUE DUCKLING bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost AT THE BLUE DUCKLING pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

 • 4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností AT THE BLUE DUCKLING

  • 4a) pro rezervaci kurzů či míst v restauracích: po dobu trvání služby – od uskutečnění rezervaci po ukončení objednané služby
  • 4b) pro newslettery na dobu neurčitou do doby odhlášení zákazníkem (link v každém newsletteru)
 • 5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání
 • Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti AT THE BLUE DUCKLING vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvoláním souhlasu na emailovou adresu original@umodrekachnicky.cz

 • 6. Vaše práva jako subjektu údajů
 • Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.
Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

  • jste oprávněni požadovat od společnosti AT THE BLUE DUCKLING přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
  • jste oprávněni písemně požádat společnost AT THE BLUE DUCKLING o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány);
  • jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost AT THE BLUE DUCKLING zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci a to s platností od 25.5.2018.
  • máte právo vznést námitku kdykoliv kdy nebudete souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů, např. za účelem přímého marketingu. AT THE BLUE DUCKLING zpracování Vašich osobních údajů ukončí;
  • dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost AT THE BLUE DUCKLING provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  • vznést námitku proti zpracování,
  • požádat společnost AT THE BLUE DUCKLING o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost AT THE BLUE DUCKLING odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
  • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 7. Zasílání obchodních sdělení
 • Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost AT THE BLUE DUCKLING získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech.